گردش مالی:*
 
پروانه اشتغال
میزان تحصیلات
تعداد گواهی کشف گروه 4، 5، 6
تعداد گواهی کشف گروه 1، 2، 3
تعداد پروانه بهره برداری گروه 4، 5، 6
تعداد پروانه بهره برداری گروه 1، 2، 3
ارزیابی توان مالی

متوسط موجودی آخرین 6 یا 12 ماهه براساس صورت های بانکی (مجموع موجودی چند حساب بانکی متعلق به یک نفر نیز مورد قبول است.) ضمناً ارائه اصل گواهی های سپرده ثابت و اوراق بهادار نیز قابل محاسبه است.
مثال:

شرح موضوع مشخصات حداکثر امتیاز
میلیون ریال 500 بیش از 500 35
امتیاز 5 به ازای هر 200 میلیون ریال، یک امتیاز

ارزیابی دانش فنی
شرح موضوع امتیاز حداکثر امتیاز
افراد دارای پروانه اشتغال
دارندگان پروانه اشتغال پایه ارشد نظام مهندسی معدن 15 15
دارندگان پروانه اشتغال پایه یک نظام مهندسی معدن 12
دارندگان پروانه اشتغال پایه دو نظام مهندسی معدن 10
دارندگان پروانه اشتغال پایه سه نظام مهندسی معدن 8
افراد با تخصص رشته های اصلی بدون داشتن پروانه اشتغال
فوق دیپلم 4
لیسانس 6
فوق لیسانس 8
دکترا و بالاتر 10

ارزیابی تجربی
شرح موضوع امتیاز حداکثر امتیاز
هر فقره گواهی کشف گروه 4، 5، 6 (غیر انتقالی) 5 25
هر فقره گواهی کشف گروه 1، 2، 3 (غیر انتقالی) 3
هر فقره پروانه بهره برداری گروه 4، 5، 6 (غیر انتقالی) 6 25
هر فقره پروانه بهره برداری گروه 1، 2، 3 (غیر انتقالی) 4